بی حسی

2015-10-31
الپتیکال سبب بی حسی انگشتان پا ؟
الپتیکال سبب بی حسی انگشتان پا ؟ خیلی از اشخاصی که از الپتیکال برای فعالیت ورزشی استفاده می کنند، باعث درد و  سوزن سوزن شدن در […]