کارمندان

2017-07-09
تمرینات کششی ساده در محیط کار
بیشتر کارمندها و کاربران رایانه، از دردهای عضلانی شکایت دارند. تمرینات کششی ساده راه موثری برای بهبود این نوع دردها است. پژوهشها نشان داده که تکرار […]