پیری

2015-09-08
تست سلامتی – تکنیک چینی جین جی دو
اگر نتوانید با چشمان بسته بیش از 10 ثانیه روی یک پا بایستید، اندام های داخلی شما باهم هماهنگی ندارند و بدن شما به سمت پیری […]