پا

2019-12-21
کیف و کفش ورزشی مناسب
همیشه برای رفتن به باشگاه نیاز به کیف و کفش ورزشی داریم که متناسب با استانداردهای انتخابی ما باشد.کفش مناسب همیشه نیروهای وارده از زمین به […]
2015-04-21
ﮐﻔﺶ ﻫﺎی پاشنه بلند ﺷﮑﻢ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ … ! ؟
ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ، ﻟﮕﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺧﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮔﻮﺩﯼ ﮐﻤﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯼ […]