قوانین باشگاهی

قوانین باشگاهی
۰۲ اردیبهشت
در ذیل برخی قوانین باشگاهی که ملزم به رعایت آنها در محیط باشگاه می باشیم آورده شده است:

1- مثل افرادی نباشید که باشگاه رو با مهمونی اشتباه میگیرند و با لباس پلوخوری تمرین میکنند و دایم هم با تلفن همراه صحبت میکنند .

2- به دستگاه ها و امکانات باشگاه احساس مالکیت نکنید و درست از آنها استفاده کنید. یا برای استراحت کردن بی دلیل آنها رو اِشغال نکنید . افراد دیگری هم هستند که میخواهند از اون وسیله استفاده کنند .

3- فردی نباشید که با فریادهایش باشگاه را روی سرش میگذارد . سعی کنید به دیگران احترام بگذارید و باعث ناراحتی بقیه نشوید .

4- فردی نباشید که فقط 4 تکرار انجام میدهد و فریاد میزند و فرد دیگری تمام وزنه ها و هالتر رو جابجا میکند !بعد از استفاده از وسایل آنها را سرجایش بگذارید.

5- به تمرین کردن بقیه زُل نزنید . شما باعث ناراحتی و آزرده شدن او میشوید .

6- فردی نباشید که تمام وزنه های باشگاه را روی هالتر میگذارد و با بدترین فرم ممکن حرکت را اجرا میکند .

7- فردی نباشید که به باشگاه میرود و فقط با بقیه افراد صحبت میکند و وقت بقیه را میگیرد و هیچ وقت تمرین درستی نمیکند .

8- فردی نباشید که 3 دستگاه مربوط به 3 عضله مختلف را اِشغال میکند و میگوید سوپِر سِت دارد .

9- فردی نباشید که از بقیه افرادی که تمرین میکنند ایراد میگیرید.باشگاه مربی دارد.

10- وقتی روی یک دستگاه کار میکنید یا از حوله استفاده کنید یا وقتی آنرا ترک میکنید عرق خود را از روی آن پاک کنید.

کدام یک از موارد بالا رو توی باشگاه میبینید؟؟