حضور مربیان حرفه ای و دلسوز نقش بسیار مهم و به‌سزایی در تربیت ورزشکاران دارند، داشتن وجدان کاری، تخصص، و اخلاق سه عنصر مهم یک مربی محسوب می‌شود. در این مجموعه سعی شده است با حضور مربیان حرفه ای گامی بلند در جهت تربیت ورزشکاران حرفه ای برداریم.
یک مربی خوب همواره در ذهن ورزشکار خواهد ماند؛ چراکه ورزش اگر در اولویت نخست کاری یک مربی و ورزشکار باشد در کنار آن نیز اخلاق جز مهم و برتر یک ورزشکار محسوب می‌شود؛ چراکه اخلاق خوب موجب ماندگاری ورزشکار در طول تاریخ فعالیت وی و پس از آن می‌شود.