شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۰۷:۰۰
Aerobic
مبتدی
TRX
Aerobic
مبتدی
TRX
Aerobic
مبتدی
TRX
۰۸:۰۰
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
۰۹:۰۰
Yoga
TRX
Yoga
TRX
Yoga
TRX
۱۰:۰۰
BodyRythm

Spinning
BodyRythm

Spinning

TRX
BodyRythm

Spinning
BodyRythm

Spinning

TRX
BodyRythm

Spinning
BodyRythm

Spinning

TRX
۱۱:۰۰
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
Aerobic
پیشرفته

TRX
۱۲:۰۰
Pilates

TRX
BodyPump

CX

Spinning
Pilates

TRX
BodyPump

CX

Spinning
Pilates

TRX
BodyPump

CX

Spinning
۱۳:۰۰
Yoga
TRX
Yoga
TRX
Yoga
TRX
۱۴:۰۰
Spinning

TRX
Aerobic
Spinning

TRX
Aerobic
Spinning

TRX
Aerobic
۱۵:۰۰
CX
TRX
CX
TRX
CX
TRX
۱۶:۰۰
BodyRythm

Spinning
Pilates
BodyRythm

Spinning
Pilates
BodyRythm

Spinning
Pilates
۱۷:۰۰
Aerobic
پیشرفته

Spinning
Aerobic
مبتدی

Spinning
Aerobic
پیشرفته

Spinning
Aerobic
مبتدی

Spinning
Aerobic
پیشرفته

Spinning
Aerobic
مبتدی

Spinning
۱۸:۰۰
BodyPump

Spinning

TRX
Spinning
BodyPump

Spinning

TRX
Spinning
BodyPump

Spinning

TRX
۱۹:۰۰
Pilates

Spinning
BodyRythm

Spinning
Pilates

Spinning
BodyRythm

Spinning
Pilates

Spinning
۲۰:۰۰
BodyRythm

Spinning
Pilates

Spinning
BodyRythm

Spinning
Pilates

Spinning
BodyRythm

Spinning

شنبه

 • Aerobic
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Pilates
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • Yoga
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Spinning
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • Pilates
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • Yoga
  ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰
 • Spinning
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • TRX
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • CX
  ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Spinning
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Aerobic
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • BodyPump
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Spinning
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Pilates
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • Spinning
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰
 • Spinning
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

یکشنبه

 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Pilates
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • TRX
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Spinning
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • BodyPump
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • CX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • Spinning
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰
 • Aerobic
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • TRX
  ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
 • Pilates
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Aerobic
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • Spinning
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • Pilates
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰
 • Spinning
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

دوشنبه

 • Aerobic
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Pilates
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • Yoga
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Spinning
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • Pilates
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • Yoga
  ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰
 • Spinning
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • TRX
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • CX
  ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Spinning
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Aerobic
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • BodyPump
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Spinning
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Pilates
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • Spinning
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰
 • Spinning
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

سه شنبه

 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Pilates
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • TRX
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Spinning
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • BodyPump
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • CX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • Spinning
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰
 • Aerobic
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • TRX
  ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
 • Pilates
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Aerobic
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • Spinning
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • Pilates
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰
 • Spinning
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

چهارشنبه

 • Aerobic
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Pilates
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • Yoga
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Spinning
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • Pilates
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • Yoga
  ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰
 • Spinning
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • TRX
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • CX
  ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Spinning
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Aerobic
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • BodyPump
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Spinning
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Pilates
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • Spinning
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰
 • Spinning
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

پنجشنبه

 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Pilates
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • TRX
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Spinning
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Aerobic
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • TRX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • BodyPump
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • CX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • Spinning
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰
 • Aerobic
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • TRX
  ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
 • Pilates
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Aerobic
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۰۸:۰۰
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
Pilates
Pilates
Pilates
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
Pilates
Pilates
Pilates
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
۱۹:۰۰
Pilates
Pilates
Pilates
۲۰:۰۰
Pilates
Pilates

شنبه

 • Pilates
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • Pilates
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • Pilates
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

یکشنبه

 • Pilates
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • Pilates
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Pilates
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

دوشنبه

 • Pilates
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • Pilates
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • Pilates
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

سه شنبه

 • Pilates
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • Pilates
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Pilates
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

چهارشنبه

 • Pilates
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • Pilates
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • Pilates
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

پنجشنبه

 • Pilates
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • Pilates
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۰۷:۰۰
TRX
TRX
TRX
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
TRX
TRX
TRX
۱۰:۰۰
TRX
TRX
TRX
۱۱:۰۰
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
۱۲:۰۰
TRX
TRX
TRX
۱۳:۰۰
TRX
TRX
TRX
۱۴:۰۰
TRX
TRX
TRX
۱۵:۰۰
TRX
TRX
TRX
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
TRX
TRX
TRX

شنبه

 • TRX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • TRX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

یکشنبه

 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • TRX
  ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰
 • TRX
  ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

دوشنبه

 • TRX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • TRX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

سه شنبه

 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • TRX
  ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰
 • TRX
  ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

چهارشنبه

 • TRX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • TRX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

پنجشنبه

 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • TRX
  ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰
 • TRX
  ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۰۹:۰۰
Yoga
Yoga
Yoga
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
Yoga
Yoga
Yoga

شنبه

 • Yoga
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • Yoga
  ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

دوشنبه

 • Yoga
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • Yoga
  ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

چهارشنبه

 • Yoga
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • Yoga
  ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۰۷:۰۰
Aerobic
مبتدی
Aerobic
مبتدی
Aerobic
مبتدی
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
Aerobic
پیشرفته
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
Aerobic
Aerobic
Aerobic
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
Aerobic
پیشرفته
Aerobic
مبتدی
Aerobic
پیشرفته
Aerobic
مبتدی
Aerobic
پیشرفته
Aerobic
مبتدی

شنبه

 • Aerobic
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Aerobic
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

یکشنبه

 • Aerobic
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • Aerobic
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

دوشنبه

 • Aerobic
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Aerobic
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

سه شنبه

 • Aerobic
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • Aerobic
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

چهارشنبه

 • Aerobic
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Aerobic
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

پنجشنبه

 • Aerobic
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • Aerobic
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • Aerobic
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۱۲:۰۰
CX
CX
CX
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
CX
CX
CX

شنبه

 • CX
  ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

یکشنبه

 • CX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰

دوشنبه

 • CX
  ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

سه شنبه

 • CX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰

چهارشنبه

 • CX
  ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

پنجشنبه

 • CX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۱۰:۰۰
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
۱۹:۰۰
BodyRythm
BodyRythm
۲۰:۰۰
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm

شنبه

 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • BodyRythm
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

یکشنبه

 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

دوشنبه

 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • BodyRythm
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

سه شنبه

 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

چهارشنبه

 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • BodyRythm
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

پنجشنبه

 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۱۲:۰۰
BodyPump
BodyPump
BodyPump
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
BodyPump
BodyPump
BodyPump

شنبه

 • BodyPump
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

یکشنبه

 • BodyPump
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰

دوشنبه

 • BodyPump
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

سه شنبه

 • BodyPump
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰

چهارشنبه

 • BodyPump
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

پنجشنبه

 • BodyPump
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۱۰:۰۰
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
Spinning
Spinning
Spinning
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
Spinning
Spinning
Spinning
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
Spinning
Spinning
Spinning
۱۷:۰۰
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
۱۸:۰۰
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
۱۹:۰۰
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
۲۰:۰۰
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning

شنبه

 • Spinning
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Spinning
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • Spinning
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Spinning
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • Spinning
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

یکشنبه

 • Spinning
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Spinning
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Spinning
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • Spinning
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

دوشنبه

 • Spinning
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Spinning
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • Spinning
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Spinning
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • Spinning
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

سه شنبه

 • Spinning
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Spinning
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Spinning
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • Spinning
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

چهارشنبه

 • Spinning
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Spinning
  ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
 • Spinning
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Spinning
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • Spinning
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

پنجشنبه

 • Spinning
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Spinning
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

 

18 thoughts on “شعبه گیشا – ویژه بانوان

 1. لطفا برنامه هاى و کلاسهاى ورزشى شعبه ى گیشاى بانوان را بگذارید تا هر کس راحت تر بتواند راجع به تطبیق دادن با برنامه ى شخصى، تصمیم گیرى کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa فارسی
X