شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
07:00
Aerobic
مبتدی
TRX
Aerobic
مبتدی
TRX
Aerobic
مبتدی
TRX
08:00
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
09:00
Yoga
TRX
Yoga
TRX
Yoga
TRX
10:00
BodyRythm

Spinning
BodyRythm

Spinning

TRX
BodyRythm

Spinning
BodyRythm

Spinning

TRX
BodyRythm

Spinning
BodyRythm

Spinning

TRX
11:00
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
Aerobic
پیشرفته

TRX
12:00
Pilates

TRX
BodyPump

CX

Spinning
Pilates

TRX
BodyPump

CX

Spinning
Pilates

TRX
BodyPump

CX

Spinning
13:00
Yoga
TRX
Yoga
TRX
Yoga
TRX
14:00
Spinning

TRX
Aerobic
Spinning

TRX
Aerobic
Spinning

TRX
Aerobic
15:00
CX
TRX
CX
TRX
CX
TRX
16:00
BodyRythm

Spinning
Pilates
BodyRythm

Spinning
Pilates
BodyRythm

Spinning
Pilates
17:00
Aerobic
پیشرفته

Spinning
Aerobic
مبتدی

Spinning
Aerobic
پیشرفته

Spinning
Aerobic
مبتدی

Spinning
Aerobic
پیشرفته

Spinning
Aerobic
مبتدی

Spinning
18:00
BodyPump

Spinning

TRX
Spinning
BodyPump

Spinning

TRX
Spinning
BodyPump

Spinning

TRX
19:00
Pilates

Spinning
BodyRythm

Spinning
Pilates

Spinning
BodyRythm

Spinning
Pilates

Spinning
20:00
BodyRythm

Spinning
Pilates

Spinning
BodyRythm

Spinning
Pilates

Spinning
BodyRythm

Spinning

شنبه

 • Aerobic
  07:00 - 08:00
 • Pilates
  08:00 - 09:00
 • Yoga
  09:00 - 10:00
 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • Spinning
  10:00 - 11:00
 • TRX
  11:00 - 12:00
 • Pilates
  12:00 - 13:00
 • TRX
  12:00 - 13:00
 • Yoga
  13:00 - 14:00
 • Spinning
  14:00 - 15:00
 • TRX
  14:00 - 15:00
 • CX
  15:00 - 16:00
 • BodyRythm
  16:00 - 17:00
 • Spinning
  16:00 - 17:00
 • Aerobic
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • BodyPump
  18:00 - 19:00
 • Spinning
  18:00 - 19:00
 • TRX
  18:00 - 19:00
 • Pilates
  19:00 - 20:00
 • Spinning
  19:00 - 20:00
 • BodyRythm
  20:00 - 21:00
 • Spinning
  20:00 - 21:00

یکشنبه

 • TRX
  07:00 - 08:00
 • Pilates
  08:00 - 09:00
 • TRX
  09:00 - 10:00
 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • Spinning
  10:00 - 11:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • TRX
  11:00 - 12:00
 • BodyPump
  12:00 - 13:00
 • CX
  12:00 - 13:00
 • Spinning
  12:00 - 13:00
 • TRX
  13:00 - 14:00
 • Aerobic
  14:00 - 15:00
 • TRX
  15:00 - 16:00
 • Pilates
  16:00 - 17:00
 • Aerobic
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  18:00 - 19:00
 • BodyRythm
  19:00 - 20:00
 • Spinning
  19:00 - 20:00
 • Pilates
  20:00 - 21:00
 • Spinning
  20:00 - 21:00

دوشنبه

 • Aerobic
  07:00 - 08:00
 • Pilates
  08:00 - 09:00
 • Yoga
  09:00 - 10:00
 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • Spinning
  10:00 - 11:00
 • TRX
  11:00 - 12:00
 • Pilates
  12:00 - 13:00
 • TRX
  12:00 - 13:00
 • Yoga
  13:00 - 14:00
 • Spinning
  14:00 - 15:00
 • TRX
  14:00 - 15:00
 • CX
  15:00 - 16:00
 • BodyRythm
  16:00 - 17:00
 • Spinning
  16:00 - 17:00
 • Aerobic
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • BodyPump
  18:00 - 19:00
 • Spinning
  18:00 - 19:00
 • TRX
  18:00 - 19:00
 • Pilates
  19:00 - 20:00
 • Spinning
  19:00 - 20:00
 • BodyRythm
  20:00 - 21:00
 • Spinning
  20:00 - 21:00

سه شنبه

 • TRX
  07:00 - 08:00
 • Pilates
  08:00 - 09:00
 • TRX
  09:00 - 10:00
 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • Spinning
  10:00 - 11:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • TRX
  11:00 - 12:00
 • BodyPump
  12:00 - 13:00
 • CX
  12:00 - 13:00
 • Spinning
  12:00 - 13:00
 • TRX
  13:00 - 14:00
 • Aerobic
  14:00 - 15:00
 • TRX
  15:00 - 16:00
 • Pilates
  16:00 - 17:00
 • Aerobic
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  18:00 - 19:00
 • BodyRythm
  19:00 - 20:00
 • Spinning
  19:00 - 20:00
 • Pilates
  20:00 - 21:00
 • Spinning
  20:00 - 21:00

چهارشنبه

 • Aerobic
  07:00 - 08:00
 • Pilates
  08:00 - 09:00
 • Yoga
  09:00 - 10:00
 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • Spinning
  10:00 - 11:00
 • TRX
  11:00 - 12:00
 • Pilates
  12:00 - 13:00
 • TRX
  12:00 - 13:00
 • Yoga
  13:00 - 14:00
 • Spinning
  14:00 - 15:00
 • TRX
  14:00 - 15:00
 • CX
  15:00 - 16:00
 • BodyRythm
  16:00 - 17:00
 • Spinning
  16:00 - 17:00
 • Aerobic
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • BodyPump
  18:00 - 19:00
 • Spinning
  18:00 - 19:00
 • TRX
  18:00 - 19:00
 • Pilates
  19:00 - 20:00
 • Spinning
  19:00 - 20:00
 • BodyRythm
  20:00 - 21:00
 • Spinning
  20:00 - 21:00

پنجشنبه

 • TRX
  07:00 - 08:00
 • Pilates
  08:00 - 09:00
 • TRX
  09:00 - 10:00
 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • Spinning
  10:00 - 11:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • Aerobic
  11:00 - 12:00
 • TRX
  11:00 - 12:00
 • BodyPump
  12:00 - 13:00
 • CX
  12:00 - 13:00
 • Spinning
  12:00 - 13:00
 • TRX
  13:00 - 14:00
 • Aerobic
  14:00 - 15:00
 • TRX
  15:00 - 16:00
 • Pilates
  16:00 - 17:00
 • Aerobic
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
08:00
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
09:00
10:00
11:00
12:00
Pilates
Pilates
Pilates
13:00
14:00
15:00
16:00
Pilates
Pilates
Pilates
17:00
18:00
19:00
Pilates
Pilates
Pilates
20:00
Pilates
Pilates

شنبه

 • Pilates
  08:00 - 09:00
 • Pilates
  12:00 - 13:00
 • Pilates
  19:00 - 20:00

یکشنبه

 • Pilates
  08:00 - 09:00
 • Pilates
  16:00 - 17:00
 • Pilates
  20:00 - 21:00

دوشنبه

 • Pilates
  08:00 - 09:00
 • Pilates
  12:00 - 13:00
 • Pilates
  19:00 - 20:00

سه شنبه

 • Pilates
  08:00 - 09:00
 • Pilates
  16:00 - 17:00
 • Pilates
  20:00 - 21:00

چهارشنبه

 • Pilates
  08:00 - 09:00
 • Pilates
  12:00 - 13:00
 • Pilates
  19:00 - 20:00

پنجشنبه

 • Pilates
  08:00 - 09:00
 • Pilates
  16:00 - 17:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
07:00
TRX
TRX
TRX
08:00
09:00
TRX
TRX
TRX
10:00
TRX
TRX
TRX
11:00
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
12:00
TRX
TRX
TRX
13:00
TRX
TRX
TRX
14:00
TRX
TRX
TRX
15:00
TRX
TRX
TRX
16:00
17:00
18:00
TRX
TRX
TRX

شنبه

 • TRX
  11:00 - 12:00
 • TRX
  12:00 - 13:00
 • TRX
  14:00 - 15:00
 • TRX
  18:00 - 19:00

یکشنبه

 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  09:00 - 10:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • TRX
  11:00 - 12:00
 • TRX
  13:00 - 14:00
 • TRX
  15:00 - 16:00

دوشنبه

 • TRX
  11:00 - 12:00
 • TRX
  12:00 - 13:00
 • TRX
  14:00 - 15:00
 • TRX
  18:00 - 19:00

سه شنبه

 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  09:00 - 10:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • TRX
  11:00 - 12:00
 • TRX
  13:00 - 14:00
 • TRX
  15:00 - 16:00

چهارشنبه

 • TRX
  11:00 - 12:00
 • TRX
  12:00 - 13:00
 • TRX
  14:00 - 15:00
 • TRX
  18:00 - 19:00

پنجشنبه

 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  09:00 - 10:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • TRX
  11:00 - 12:00
 • TRX
  13:00 - 14:00
 • TRX
  15:00 - 16:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
09:00
Yoga
Yoga
Yoga
10:00
11:00
12:00
13:00
Yoga
Yoga
Yoga

شنبه

 • Yoga
  09:00 - 10:00
 • Yoga
  13:00 - 14:00

دوشنبه

 • Yoga
  09:00 - 10:00
 • Yoga
  13:00 - 14:00

چهارشنبه

 • Yoga
  09:00 - 10:00
 • Yoga
  13:00 - 14:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
07:00
Aerobic
مبتدی
Aerobic
مبتدی
Aerobic
مبتدی
08:00
09:00
10:00
11:00
Aerobic
پیشرفته
12:00
13:00
14:00
Aerobic
Aerobic
Aerobic
15:00
16:00
17:00
Aerobic
پیشرفته
Aerobic
مبتدی
Aerobic
پیشرفته
Aerobic
مبتدی
Aerobic
پیشرفته
Aerobic
مبتدی

شنبه

 • Aerobic
  07:00 - 08:00
 • Aerobic
  17:00 - 18:00

یکشنبه

 • Aerobic
  14:00 - 15:00
 • Aerobic
  17:00 - 18:00

دوشنبه

 • Aerobic
  07:00 - 08:00
 • Aerobic
  17:00 - 18:00

سه شنبه

 • Aerobic
  14:00 - 15:00
 • Aerobic
  17:00 - 18:00

چهارشنبه

 • Aerobic
  07:00 - 08:00
 • Aerobic
  17:00 - 18:00

پنجشنبه

 • Aerobic
  11:00 - 12:00
 • Aerobic
  14:00 - 15:00
 • Aerobic
  17:00 - 18:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
12:00
CX
CX
CX
13:00
14:00
15:00
CX
CX
CX

شنبه

 • CX
  15:00 - 16:00

یکشنبه

 • CX
  12:00 - 13:00

دوشنبه

 • CX
  15:00 - 16:00

سه شنبه

 • CX
  12:00 - 13:00

چهارشنبه

 • CX
  15:00 - 16:00

پنجشنبه

 • CX
  12:00 - 13:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
10:00
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
17:00
18:00
19:00
BodyRythm
BodyRythm
20:00
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm

شنبه

 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • BodyRythm
  16:00 - 17:00
 • BodyRythm
  20:00 - 21:00

یکشنبه

 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • BodyRythm
  19:00 - 20:00

دوشنبه

 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • BodyRythm
  16:00 - 17:00
 • BodyRythm
  20:00 - 21:00

سه شنبه

 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • BodyRythm
  19:00 - 20:00

چهارشنبه

 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • BodyRythm
  16:00 - 17:00
 • BodyRythm
  20:00 - 21:00

پنجشنبه

 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
12:00
BodyPump
BodyPump
BodyPump
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
BodyPump
BodyPump
BodyPump

شنبه

 • BodyPump
  18:00 - 19:00

یکشنبه

 • BodyPump
  12:00 - 13:00

دوشنبه

 • BodyPump
  18:00 - 19:00

سه شنبه

 • BodyPump
  12:00 - 13:00

چهارشنبه

 • BodyPump
  18:00 - 19:00

پنجشنبه

 • BodyPump
  12:00 - 13:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
10:00
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
11:00
12:00
Spinning
Spinning
Spinning
13:00
14:00
Spinning
Spinning
Spinning
15:00
16:00
Spinning
Spinning
Spinning
17:00
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
18:00
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
19:00
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
20:00
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning

شنبه

 • Spinning
  10:00 - 11:00
 • Spinning
  14:00 - 15:00
 • Spinning
  16:00 - 17:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  18:00 - 19:00
 • Spinning
  19:00 - 20:00
 • Spinning
  20:00 - 21:00

یکشنبه

 • Spinning
  10:00 - 11:00
 • Spinning
  12:00 - 13:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  18:00 - 19:00
 • Spinning
  19:00 - 20:00
 • Spinning
  20:00 - 21:00

دوشنبه

 • Spinning
  10:00 - 11:00
 • Spinning
  14:00 - 15:00
 • Spinning
  16:00 - 17:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  18:00 - 19:00
 • Spinning
  19:00 - 20:00
 • Spinning
  20:00 - 21:00

سه شنبه

 • Spinning
  10:00 - 11:00
 • Spinning
  12:00 - 13:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  18:00 - 19:00
 • Spinning
  19:00 - 20:00
 • Spinning
  20:00 - 21:00

چهارشنبه

 • Spinning
  10:00 - 11:00
 • Spinning
  14:00 - 15:00
 • Spinning
  16:00 - 17:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  18:00 - 19:00
 • Spinning
  19:00 - 20:00
 • Spinning
  20:00 - 21:00

پنجشنبه

 • Spinning
  10:00 - 11:00
 • Spinning
  12:00 - 13:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00

 

24 thoughts on “شعبه گیشا – ویژه بانوان

 1. لطفا برنامه هاى و کلاسهاى ورزشى شعبه ى گیشاى بانوان را بگذارید تا هر کس راحت تر بتواند راجع به تطبیق دادن با برنامه ى شخصى، تصمیم گیرى کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *