شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
06:00
Spinning

Spinning

Aerobic

TRX
Spinning

Spinning

Aerobic

TRX
Spinning

Spinning

Aerobic

TRX
07:00
Pilates

Spinning

TRX
Pilates

Spinning

TRX
Pilates

TRX
08:00
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
09:00
Pilates

Spinning
BodyRythm
Pilates

Spinning
BodyRythm
Pilates

Spinning
BodyRythm
10:00
BodyRythm

TRX
TRX

Yoga
BodyRythm

TRX
TRX

Yoga
BodyRythm

TRX
TRX

Yoga
11:00
CX
Aerobic

Spinning
CX
Aerobic

Spinning
CX
12:00
BodyPump

TRX
BodyPump

TRX
BodyPump

TRX
13:00
14:00
15:00
16:00
TRX
BodyRythm
TRX
BodyRythm
TRX
17:00
Pilates

Spinning

TRX
Pilates

Spinning

TRX
Pilates

Spinning

TRX
Pilates

Spinning

TRX
Pilates

Spinning

TRX
18:00
BodyRythm

TRX
Pilates

TRX
BodyRythm

TRX
Pilates

TRX
BodyRythm

TRX
19:00
Pilates

TRX
BodyRythm

TRX
Pilates

TRX
BodyRythm

TRX
Pilates

TRX
20:00
BodyPump

TRX
CX
BodyPump

TRX
CX
BodyPump

TRX

شنبه

 • Spinning
  06:30 - 08:00
 • Aerobic
  07:00 - 08:00
 • Spinning
  07:00 - 08:00
 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  08:00 - 09:00
 • Pilates
  09:00 - 10:00
 • Spinning
  09:00 - 10:00
 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • CX
  11:00 - 12:00
 • BodyPump
  12:00 - 13:00
 • TRX
  12:00 - 13:00
 • TRX
  16:00 - 17:00
 • Pilates
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • TRX
  17:00 - 18:00
 • BodyRythm
  18:00 - 19:00
 • TRX
  18:00 - 19:00
 • Pilates
  19:00 - 20:00
 • TRX
  19:00 - 20:00
 • BodyPump
  20:00 - 21:00
 • TRX
  20:00 - 21:00

یکشنبه

 • Pilates
  07:00 - 08:00
 • Spinning
  07:00 - 08:00
 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  08:00 - 09:00
 • BodyRythm
  09:00 - 10:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • Yoga
  10:00 - 11:00
 • Aerobic
  11:00 - 12:00
 • Spinning
  11:00 - 12:00
 • BodyRythm
  16:00 - 17:00
 • Pilates
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • TRX
  17:00 - 18:00
 • Pilates
  18:00 - 19:00
 • TRX
  18:00 - 19:00
 • BodyRythm
  19:00 - 20:00
 • TRX
  19:00 - 20:00
 • CX
  20:00 - 21:00

دوشنبه

 • Spinning
  06:00 - 08:00
 • Aerobic
  07:00 - 08:00
 • Spinning
  07:00 - 08:00
 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  08:00 - 09:00
 • Pilates
  09:00 - 10:00
 • Spinning
  09:00 - 10:00
 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • CX
  11:00 - 12:00
 • BodyPump
  12:00 - 13:00
 • TRX
  12:00 - 13:00
 • TRX
  16:00 - 17:00
 • Pilates
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • TRX
  17:00 - 18:00
 • BodyRythm
  18:00 - 19:00
 • TRX
  18:00 - 19:00
 • Pilates
  19:00 - 20:00
 • TRX
  19:00 - 20:00
 • BodyPump
  20:00 - 21:00
 • TRX
  20:00 - 21:00

سه شنبه

 • Pilates
  07:00 - 08:00
 • Spinning
  07:00 - 08:00
 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  08:00 - 09:00
 • BodyRythm
  09:00 - 10:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • Yoga
  10:00 - 11:00
 • Aerobic
  11:00 - 12:00
 • Spinning
  11:00 - 12:00
 • BodyRythm
  16:00 - 17:00
 • Pilates
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • TRX
  17:00 - 18:00
 • Pilates
  18:00 - 19:00
 • TRX
  18:00 - 19:00
 • BodyRythm
  19:00 - 20:00
 • TRX
  19:00 - 20:00
 • CX
  20:00 - 21:00

چهارشنبه

 • Spinning
  06:30 - 08:00
 • Aerobic
  07:00 - 08:00
 • Spinning
  07:00 - 08:00
 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  08:00 - 09:00
 • Pilates
  09:00 - 10:00
 • Spinning
  09:00 - 10:00
 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • CX
  11:00 - 12:00
 • BodyPump
  12:00 - 13:00
 • TRX
  12:00 - 13:00
 • TRX
  16:00 - 17:00
 • Pilates
  17:00 - 18:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00
 • TRX
  17:00 - 18:00
 • BodyRythm
  18:00 - 19:00
 • TRX
  18:00 - 19:00
 • Pilates
  19:00 - 20:00
 • TRX
  19:00 - 20:00
 • BodyPump
  20:00 - 21:00
 • TRX
  20:00 - 21:00

پنجشنبه

 • Pilates
  07:00 - 08:00
 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  08:00 - 09:00
 • BodyRythm
  09:00 - 10:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • Yoga
  10:00 - 11:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
07:00
Pilates
Pilates
Pilates
08:00
09:00
Pilates
Pilates
Pilates
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
18:00
Pilates
Pilates
19:00
Pilates
Pilates
Pilates

شنبه

 • Pilates
  09:00 - 10:00
 • Pilates
  17:00 - 18:00
 • Pilates
  19:00 - 20:00

یکشنبه

 • Pilates
  07:00 - 08:00
 • Pilates
  17:00 - 18:00
 • Pilates
  18:00 - 19:00

دوشنبه

 • Pilates
  09:00 - 10:00
 • Pilates
  17:00 - 18:00
 • Pilates
  19:00 - 20:00

سه شنبه

 • Pilates
  07:00 - 08:00
 • Pilates
  17:00 - 18:00
 • Pilates
  18:00 - 19:00

چهارشنبه

 • Pilates
  09:00 - 10:00
 • Pilates
  17:00 - 18:00
 • Pilates
  19:00 - 20:00

پنجشنبه

 • Pilates
  07:00 - 08:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
07:00
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
08:00
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
09:00
10:00
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
11:00
12:00
TRX
TRX
TRX
13:00
14:00
15:00
16:00
TRX
TRX
TRX
17:00
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
18:00
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
19:00
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
20:00
TRX
TRX
TRX

شنبه

 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  08:00 - 09:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • TRX
  12:00 - 13:00
 • TRX
  16:00 - 17:00
 • TRX
  17:00 - 18:00
 • TRX
  18:00 - 19:00
 • TRX
  19:00 - 20:00
 • TRX
  20:00 - 21:00

یکشنبه

 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  08:00 - 09:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • TRX
  17:00 - 18:00
 • TRX
  18:00 - 19:00
 • TRX
  19:00 - 20:00

دوشنبه

 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  08:00 - 09:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • TRX
  12:00 - 13:00
 • TRX
  16:00 - 17:00
 • TRX
  17:00 - 18:00
 • TRX
  18:00 - 19:00
 • TRX
  19:00 - 20:00
 • TRX
  20:00 - 21:00

سه شنبه

 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  08:00 - 09:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • TRX
  17:00 - 18:00
 • TRX
  18:00 - 19:00
 • TRX
  19:00 - 20:00

چهارشنبه

 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  08:00 - 09:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
 • TRX
  12:00 - 13:00
 • TRX
  16:00 - 17:00
 • TRX
  17:00 - 18:00
 • TRX
  18:00 - 19:00
 • TRX
  19:00 - 20:00
 • TRX
  20:00 - 21:00

پنجشنبه

 • TRX
  07:00 - 08:00
 • TRX
  08:00 - 09:00
 • TRX
  10:00 - 11:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
10:00
Yoga
Yoga
Yoga

یکشنبه

 • Yoga
  10:00 - 11:00

سه شنبه

 • Yoga
  10:00 - 11:00

پنجشنبه

 • Yoga
  10:00 - 11:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
07:00
Aerobic
Aerobic
Aerobic
08:00
09:00
10:00
11:00
Aerobic
Aerobic

شنبه

 • Aerobic
  07:00 - 08:00

یکشنبه

 • Aerobic
  11:00 - 12:00

دوشنبه

 • Aerobic
  07:00 - 08:00

سه شنبه

 • Aerobic
  11:00 - 12:00

چهارشنبه

 • Aerobic
  07:00 - 08:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
11:00
CX
CX
CX
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
CX
CX

شنبه

 • CX
  11:00 - 12:00

یکشنبه

 • CX
  20:00 - 21:00

دوشنبه

 • CX
  11:00 - 12:00

سه شنبه

 • CX
  20:00 - 21:00

چهارشنبه

 • CX
  11:00 - 12:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
09:00
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
10:00
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
BodyRythm
BodyRythm
17:00
18:00
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
19:00
BodyRythm
BodyRythm

شنبه

 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • BodyRythm
  18:00 - 19:00

یکشنبه

 • BodyRythm
  09:00 - 10:00
 • BodyRythm
  16:00 - 17:00
 • BodyRythm
  19:00 - 20:00

دوشنبه

 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • BodyRythm
  18:00 - 19:00

سه شنبه

 • BodyRythm
  09:00 - 10:00
 • BodyRythm
  16:00 - 17:00
 • BodyRythm
  19:00 - 20:00

چهارشنبه

 • BodyRythm
  10:00 - 11:00
 • BodyRythm
  18:00 - 19:00

پنجشنبه

 • BodyRythm
  09:00 - 10:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
12:00
BodyPump
BodyPump
BodyPump
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
BodyPump
BodyPump
BodyPump

شنبه

 • BodyPump
  12:00 - 13:00
 • BodyPump
  20:00 - 21:00

دوشنبه

 • BodyPump
  12:00 - 13:00
 • BodyPump
  20:00 - 21:00

چهارشنبه

 • BodyPump
  12:00 - 13:00
 • BodyPump
  20:00 - 21:00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
06:00
Spinning

Spinning
Spinning

Spinning
Spinning

Spinning
07:00
Spinning
Spinning
08:00
09:00
Spinning
Spinning
Spinning
10:00
11:00
Spinning
Spinning
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning

شنبه

 • Spinning
  06:30 - 08:00
 • Spinning
  07:00 - 08:00
 • Spinning
  09:00 - 10:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00

یکشنبه

 • Spinning
  07:00 - 08:00
 • Spinning
  11:00 - 12:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00

دوشنبه

 • Spinning
  06:00 - 08:00
 • Spinning
  07:00 - 08:00
 • Spinning
  09:00 - 10:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00

سه شنبه

 • Spinning
  07:00 - 08:00
 • Spinning
  11:00 - 12:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00

چهارشنبه

 • Spinning
  06:30 - 08:00
 • Spinning
  07:00 - 08:00
 • Spinning
  09:00 - 10:00
 • Spinning
  17:00 - 18:00

 

30 thoughts on “شعبه جردن – ویژه بانوان

  1. با سلام
   با ثبت نام در کلاسهای بدنسازی ( کار با دستگاه ) می توانید از امکانات مجموعه استفاده کنید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شعبه جردن بانوان با شماره تلفنهای ۸۸۶۵۴۵۷۵ – ٨٨۶۵٣۵٩۵ تماس حاصل فرمایید

 1. سلام به نظر میاد خیلی برنامه اینجا دقیق نباشه چون من ۴ شنبه ساعت ۶ و خورده ای اومدم، کلاس اسپینینگ درحال برگزاری بود در حالی که اینجا عنوان نکردید.

  1. با سلام
   در حال آماده سازی مکان جدید هستیم
   از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد
   آدرس مکان جدید: جردن خیابان بابک بهرامی پلاک ۳۳

 2. من الان ۱ماه دنبال یک باشگاه هستم که بتونم قبل ساعت کاری برم و هیچ باشگاهی نبود که از ۵:۳۰/۶ شروع بشه . اگر این باشگاه ساعت کاری خودش رو بتونه از ۵:۳۰ شروع کنه متمایز ترین باشگاه منطقه خواهد شد و با توجه به اداری بودن جردن واضح هست که طرح موفقی خواهد بود . با تشکر از مدیریت گرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *