شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۰۶:۰۰
Spinning

Spinning

Aerobic

TRX
Spinning

Spinning

Aerobic

TRX
Spinning

Spinning

Aerobic

TRX
۰۷:۰۰
Pilates

Spinning

TRX
Pilates

Spinning

TRX
Pilates

TRX
۰۸:۰۰
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
۰۹:۰۰
Pilates

Spinning
BodyRythm
Pilates

Spinning
BodyRythm
Pilates

Spinning
BodyRythm
۱۰:۰۰
BodyRythm

TRX
TRX

Yoga
BodyRythm

TRX
TRX

Yoga
BodyRythm

TRX
TRX

Yoga
۱۱:۰۰
CX
Aerobic

Spinning
CX
Aerobic

Spinning
CX
۱۲:۰۰
BodyPump

TRX
BodyPump

TRX
BodyPump

TRX
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
TRX
BodyRythm
TRX
BodyRythm
TRX
۱۷:۰۰
Pilates

Spinning

TRX
Pilates

Spinning

TRX
Pilates

Spinning

TRX
Pilates

Spinning

TRX
Pilates

Spinning

TRX
۱۸:۰۰
BodyRythm

TRX
Pilates

TRX
BodyRythm

TRX
Pilates

TRX
BodyRythm

TRX
۱۹:۰۰
Pilates

TRX
BodyRythm

TRX
Pilates

TRX
BodyRythm

TRX
Pilates

TRX
۲۰:۰۰
BodyPump

TRX
CX
BodyPump

TRX
CX
BodyPump

TRX

شنبه

 • Spinning
  ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰
 • Aerobic
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Spinning
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • Pilates
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • Spinning
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • CX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • BodyPump
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Pilates
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • TRX
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Pilates
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • TRX
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • BodyPump
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰
 • TRX
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

یکشنبه

 • Pilates
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Spinning
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • BodyRythm
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Yoga
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Aerobic
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • Spinning
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Pilates
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • TRX
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Pilates
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • TRX
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • CX
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

دوشنبه

 • Spinning
  ۰۶:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Aerobic
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Spinning
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • Pilates
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • Spinning
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • CX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • BodyPump
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Pilates
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • TRX
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Pilates
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • TRX
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • BodyPump
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰
 • TRX
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

سه شنبه

 • Pilates
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Spinning
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • BodyRythm
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Yoga
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Aerobic
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • Spinning
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Pilates
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • TRX
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Pilates
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • TRX
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • CX
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

چهارشنبه

 • Spinning
  ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰
 • Aerobic
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Spinning
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • Pilates
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • Spinning
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • CX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • BodyPump
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • Pilates
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • TRX
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • Pilates
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • TRX
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • BodyPump
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰
 • TRX
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

پنجشنبه

 • Pilates
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • BodyRythm
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • Yoga
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۰۷:۰۰
Pilates
Pilates
Pilates
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
Pilates
Pilates
Pilates
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
Pilates
۱۸:۰۰
Pilates
Pilates
۱۹:۰۰
Pilates
Pilates
Pilates

شنبه

 • Pilates
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • Pilates
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Pilates
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

یکشنبه

 • Pilates
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Pilates
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Pilates
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

دوشنبه

 • Pilates
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • Pilates
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Pilates
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

سه شنبه

 • Pilates
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Pilates
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Pilates
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

چهارشنبه

 • Pilates
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • Pilates
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • Pilates
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

پنجشنبه

 • Pilates
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۰۷:۰۰
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
۰۸:۰۰
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
TRX
TRX
TRX
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
TRX
TRX
TRX
۱۷:۰۰
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
۱۸:۰۰
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
۱۹:۰۰
TRX
TRX
TRX
TRX
TRX
۲۰:۰۰
TRX
TRX
TRX

شنبه

 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • TRX
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • TRX
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • TRX
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

یکشنبه

 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • TRX
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

دوشنبه

 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • TRX
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • TRX
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • TRX
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

سه شنبه

 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • TRX
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

چهارشنبه

 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • TRX
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • TRX
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • TRX
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
 • TRX
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
 • TRX
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 • TRX
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

پنجشنبه

 • TRX
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • TRX
  ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
 • TRX
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۱۰:۰۰
Yoga
Yoga
Yoga

یکشنبه

 • Yoga
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰

سه شنبه

 • Yoga
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰

پنجشنبه

 • Yoga
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۰۷:۰۰
Aerobic
Aerobic
Aerobic
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
Aerobic
Aerobic

شنبه

 • Aerobic
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰

یکشنبه

 • Aerobic
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰

دوشنبه

 • Aerobic
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰

سه شنبه

 • Aerobic
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰

چهارشنبه

 • Aerobic
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۱۱:۰۰
CX
CX
CX
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
۱۹:۰۰
۲۰:۰۰
CX
CX

شنبه

 • CX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰

یکشنبه

 • CX
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

دوشنبه

 • CX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰

سه شنبه

 • CX
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

چهارشنبه

 • CX
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۰۹:۰۰
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
۱۰:۰۰
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
BodyRythm
BodyRythm
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
BodyRythm
BodyRythm
BodyRythm
۱۹:۰۰
BodyRythm
BodyRythm

شنبه

 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

یکشنبه

 • BodyRythm
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

دوشنبه

 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

سه شنبه

 • BodyRythm
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

چهارشنبه

 • BodyRythm
  ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
 • BodyRythm
  ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

پنجشنبه

 • BodyRythm
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۱۲:۰۰
BodyPump
BodyPump
BodyPump
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
۱۹:۰۰
۲۰:۰۰
BodyPump
BodyPump
BodyPump

شنبه

 • BodyPump
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • BodyPump
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

دوشنبه

 • BodyPump
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • BodyPump
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

چهارشنبه

 • BodyPump
  ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
 • BodyPump
  ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۰۶:۰۰
Spinning

Spinning
Spinning

Spinning
Spinning

Spinning
۰۷:۰۰
Spinning
Spinning
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
Spinning
Spinning
Spinning
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
Spinning
Spinning
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning

شنبه

 • Spinning
  ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰
 • Spinning
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Spinning
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

یکشنبه

 • Spinning
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

دوشنبه

 • Spinning
  ۰۶:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Spinning
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Spinning
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

سه شنبه

 • Spinning
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Spinning
  ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

چهارشنبه

 • Spinning
  ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰
 • Spinning
  ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
 • Spinning
  ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
 • Spinning
  ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

 

24 thoughts on “شعبه جردن – ویژه بانوان

  1. با سلام
   با ثبت نام در کلاسهای بدنسازی ( کار با دستگاه ) می توانید از امکانات مجموعه استفاده کنید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شعبه جردن بانوان با شماره تلفنهای ۸۸۶۵۴۵۷۵ – ٨٨۶۵٣۵٩۵ تماس حاصل فرمایید

 1. سلام به نظر میاد خیلی برنامه اینجا دقیق نباشه چون من ۴ شنبه ساعت ۶ و خورده ای اومدم، کلاس اسپینینگ درحال برگزاری بود در حالی که اینجا عنوان نکردید.

  1. با سلام
   در حال آماده سازی مکان جدید هستیم
   از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد
   آدرس مکان جدید: جردن خیابان بابک بهرامی پلاک ۳۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa فارسی
X